Lees voor

Onderwerpen, overleg en bevoegdheden

Het schema ‘Onderwerpen en bevoegdheden’ hoort bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorg Nederland en het LHP. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de uitgangspunten en de manier waarop wordt samengewerkt benoemd.


  • U vindt onder a tot en met l de onderwerpen die de 'Wet op het overleg huurders verhuurder' (overlegwet) in artikel 3, lid 2 noemt in verband met het informatie-, overleggen adviesrecht van de huurdersorganisatie en huurderscommissie (in de overlegwet wordt gesproken van bewonerscommissie').

  • Het getal in de rechterkolommen geeft aan welke bevoegdheid het LHP (A) en de huurderscommissie (B) bij deze onderwerpen wettelijk heeft. Zie hiervoor de toelichting bij legenda.

Daarnaast staan in het schema nog enkele andere onderwerpen, waaronder huurdersraadpleging, zienswijze bij verkoop en verbindingen en visitatie, die niet in de overlegwet worden genoemd. Maar waarop huurdersorganisaties in de corporatiesector dankzij de Woningwet 2015 ook (of meer) bevoegdheden hebben gekregen.

De nadere specificatie van de onder a. tot en met l. genoemde 'wettelijke' onderwerpen is de interpretatie van de Woonbond van deze onderwerpen. De opsomming van (deel)onderwerpen is bedoeld om aan te geven welke concrete thema's volgens de Woonbond bij de nogal abstract geformuleerde wettelijke onderwerpen horen. Deze concrete thema's horen in de visie van de Woonbond in de samenwerkingsovereenkomst te worden opgenomen.

De getallen die bij elk onderdeel in de rechterkolommen staan, geven de bevoegdheid aan die de huurdersorganisatie en huurderscommissie bij elk van deze thema's naar het oordeel van de Woonbond dienen te hebben.