Lees voor

Woonfraude

Woonzorg Nederland zich dagelijks in voor een fijne, veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere door te controleren op woonfraude. Zo zorgen we ervoor dat onze woningen beschikbaar blijven voor degenen waarvoor ze bedoeld zijn. 


Wat is woonfraude? 

 We spreken van woonfraude als bijvoorbeeld: 

  • De woninghuurder zonder onze toestemming iemand anders in de woning laat wonen (al dan niet tegen betaling). U kunt hierbij denken aan ingebruikgeving of onderverhuur voor langere tijd aan anderen (waaronder ook inwonende kinderen in een seniorencomplex). Ook verhuur van de woning via Airbnb valt hieronder.
  • Een woning lange tijd leeg staat en de huurder dus geen hoofdverblijf in de woning houdt.
  • Een woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld hennepteelt of andere drugsgerelateerde activiteiten, prostitutie of ander gebruik in strijd met de bestemming woonruimte (bijvoorbeeld als fietsenherstelplaats). 

Hierom pakken wij woonfraude streng aan 

Door woonfraude aan te pakken blijven woningen van Woonzorg Nederland beschikbaar voor wie ze bedoeld zijn. Wie bij ons een woning wil huren, moet zich hiervoor inschrijven. De woningen worden toegewezen volgens ofwel een plaatselijk woonruimteverdeelsysteem ofwel via een eigen wachtlijst, zodat de woningen zo eerlijk en transparant mogelijk worden toegewezen. Vaak is er in beide gevallen sprake van een wachtlijst.  

Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor woningzoekenden op de wachtlijst. Dit betekent dat personen die zich keurig aan de regels houden langer moeten wachten. Hetzelfde is het geval bij een woning die wordt gehuurd, maar die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Huurders zijn daarom verplicht in het gehuurde hun hoofdverblijf te hebben en de woning daadwerkelijk te bewonen. 
 
Tot slot overtreden de plegers van woonfraude de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst, de algemene huurvoorwaarden en de wet. Al met al genoeg redenen om streng op te treden tegen woonfraude.

Hoe kan ik woonfraude melden? 

U kunt woonfraude telefonisch, schriftelijk, per e-mail of mondeling aan uw bewonersconsulent melden. Wanneer u dit anoniem wilt doen, dan is dat mogelijk. Het heeft echter niet onze voorkeur. Een anonieme melding vermindert namelijk de kans op een succesvolle aanpak van de woonfraude. Wij merken op dat wij nooit zonder uw toestemming uw naam en adres aan anderen geven.

Wat gebeurt er na uw melding?

Na de melding doen wij onderzoek naar de woonfraude. Als het echt om woonfraude gaat, vraagt Woonzorg Nederland de rechter om het huurcontract te beëindigen. De huurder raakt dan de woning kwijt en kan door de rechter ook een boete opgelegd krijgen. Ook heeft de woonfraude negatieve gevolgen voor de door ons te verstrekken verhuurdersverklaring.