Lees voor

Jaarverslag 2014

De corporatiesector is zich aan het herbezinnen. Uitgangspunt daarbij is: behoud het goede en ga aan de slag met wat beter en goedkoper kan. Vanuit politiek en samenleving is de laatste decennia grote onvrede ontstaan over het functioneren van corporaties. De parlementaire enquêtecommissie heeft in 2014 haar rapport gepresenteerd waaruit bleek dat er veel is mis gegaan in het verleden, maar waarin ook onomstotelijk wordt gesteld dat corporaties in onze samenleving een waardevolle en essentiële rol vervullen waar het gaat om de huisvesting van mensen met lagere inkomens en kwetsbare doelgroepen.

Voor Woonzorg Nederland stond 2014 in het teken van het slanker en slagvaardiger maken van de organisatie. Wij streven naar een sobere, solide en betrouwbare verhuurder te zijn die haar bezit kwalitatief en kwantitatief op orde heeft. Wij willen ook op langere termijn de betaalbaarheid van onze woningen borgen vanuit een organisatie waarin iedere medewerker gericht is op de verwezenlijking van onze missie. Voor de uitvoering van onze kerntaken kiezen wij voor een model van decentraal ondernemerschap. Lokale teams vormen het hart van onze onderneming.