Lees voor

Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over de organisatie Woonzorg Nederland. Lees onder andere meer over de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.


Organogram Woonzorg Nederland

Klik op onderstaand formulier om de organogram te vergoten.

 


De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland wordt gevormd door Cees van Boven (bestuursvoorzitter) en Arnold Pureveen (bestuurder, CFO).

Portefeuille Cees van Boven:

 • Strategie en Innovatie
 • Communicatie
 • Klant en services
 • Vastgoedsturing
 • Vastgoedmanagement 
 • Bestuurssecretariaat 

Portefeuille Arnold Pureveen:

 • Financiën
 • Control & governance
 • Tax
 • Risk & compliance
 • HRM
 • Juridische zaken
 • Change & Digitalisering
 • ICT
 • Officemanagement
 • Vastgoedwaardering en Inkoop

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Woonzorg Nederland, in het bijzonder: 

 • het realiseren van de strategie en het meerjarenbeleid, 
 • de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, en
 •  het beheersen van de risico’s die het verwezenlijken van de doelstellingen in de weg kunnen staan.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn, evenals de regels over nevenfuncties en tegenstrijdige belangen, vastgelegd in de statuten van Woonzorg Nederland en het reglement van de Raad van Bestuur. 

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen, het beloningsbeleid is terug te vinden in de jaarrekening.  

Raad van Commissarissen 

De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft drie belangrijke rollen. 

 1. Allereerst houdt de Raad toezicht op het functioneren van het bestuur van Woonzorg Nederland (toezichthoudende rol).
 2. Ten tweede kan de Raad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en belangrijke strategische keuzes met het bestuur bespreken (klankbordrol).
 3. Ten derde is de Raad de werkgever van de beide bestuurders (werkgeversrol). 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Momenteel bestaat de raad uit: 

 • De heer R. (René) van de Kieft (voorzitter)
 • De heer B.B. (Bernt) Schneiders
 • Mevrouw M.A.E. (Marieke) van der Waal
 • Mevrouw K. (Karin) Bisschop
 • Mevrouw S.L. (Sigrid) Pikker

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Twee leden hebben zitting in de raad op voordracht van het Landelijk Huurders Platform (LHP) en één lid heeft zitting op voordracht van de Ondernemingsraad. Bekijk de profielschets Raad van Commissarissen.

Bekijk het rooster van aftreden.

Statuten en reglementen

In onze statuten hebben we onze doelen formeel vastgelegd. Ook de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen staan hierin beschreven. Bekijk hier de statuten. 

ANBI-status

ANBI-status 2021 Stichting Woonzorg Nederland

Stichting Woonzorg Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier met van belang zijnde gegevens is hier opgenomen.

ANBI-status 2020 Stichting Woonzorg Nederland

Stichting Woonzorg Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier met van belang zijnde gegevens is hier opgenomen.

Overige relevante documenten

Download ons investeringsstatuut