Lees voor
Man houdt iPad vast

Verantwoording

Woonzorg Nederland is een maatschappelijke woningcorporatie, die het leven van senioren betekenisvol wil verbeteren. In ons dagelijks handelen geven we invulling aan die doelstelling. Zeker ook gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn we altijd aanspreekbaar op ons handelen.  

Governancecode 

De Governancecode Woningcorporaties maakt onderdeel uit van het toezichtskader en beschrijft principes en regels voor verantwoord en transparant toezicht houden in de sector. De Governancecode Woningcorporaties is uitgewerkt in vijf principes over een open cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn, blijven leren, openstaan voor dialoog, bewustzijn en beheersing van risico’s. Deze principes gelden voor iedereen binnen Woonzorg Nederland, maar in het bijzonder voor bestuurders en toezichthouders. 

Oudere man leest krant

Jaarverslag 2021

Woonzorg Nederland legt jaarlijks verantwoording af over de bereikte resultaten. Dit kunt u teruglezen in ons jaarverslag en de jaarrekening.

 

Jaarverslagen

Visitatie  

Ten minste eens in de vier jaar laat Woonzorg zich visiteren door een externe, gecertificeerde commissie. Op deze manier krijgen we inzicht in onze maatschappelijke prestaties en hoe we deze kunnen verbeteren. Alle visitatierapporten zijn openbaar en terug te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.  

In de periode 2015-2019 scoorden wij op alle onderdelen (ruim) voldoende tot goed. 

Gedrags- en integriteitscode  

Onze werkwijze kenmerkt zich als betrokken, oplossingsgericht en verantwoordelijk. We vinden het belangrijk dat we ons werk goed en integer uitvoeren. Integer betekent in lijn met de normen en waarden die we binnen Woonzorg Nederland hebben afgesproken. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze gedrags- en integriteitscode. Iedereen kan deze code raadplegen.  

In de gedrags- en integriteitscode is ook onze klokkenluidersregeling opgenomen. Deze geldt voor medewerkers van Woonzorg Nederland. Zij kunnen op deze regeling terugvallen wanneer zij anoniem melding willen maken van (vermoedens van) ongewenst gedrag.