Lees voor
Man houdt iPad vast

Verantwoording

Woonzorg Nederland is een maatschappelijke woningcorporatie, die het leven van senioren betekenisvol wil verbeteren. In ons dagelijks handelen geven we invulling aan die doelstelling. Zeker ook gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn we altijd aanspreekbaar op ons handelen.  

Governancecode 

De Governancecode Woningcorporaties maakt onderdeel uit van het toezichtskader en beschrijft principes en regels voor verantwoord en transparant toezicht houden in de sector. De Governancecode Woningcorporaties is uitgewerkt in vijf principes over een open cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn, blijven leren, openstaan voor dialoog, bewustzijn en beheersing van risico’s. Deze principes gelden voor iedereen binnen Woonzorg Nederland, maar in het bijzonder voor bestuurders en toezichthouders. 

Oudere man leest krant

Jaarverslag

Woonzorg Nederland legt jaarlijkse verantwoording af over de behaalde resultaten. Dit kunt u teruglezen in ons jaarverslag en de jaarrekening.

 

Jaarverslag

Visitatie  

Ten minste eens in de vier jaar laat Woonzorg zich visiteren door een externe, gecertificeerde commissie. Op deze manier krijgen we inzicht in onze maatschappelijke prestaties en hoe we deze kunnen verbeteren. Alle visitatierapporten zijn openbaar en terug te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.  

In de periode 2015-2019 scoorden wij op alle onderdelen (ruim) voldoende tot goed. 

Gedrags- en integriteitscode  

Onze werkwijze kenmerkt zich als betrokken, oplossingsgericht en verantwoordelijk. We vinden het belangrijk dat we ons werk goed en integer uitvoeren. Integer betekent in lijn met de normen en waarden die we binnen Woonzorg Nederland hebben afgesproken. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze gedrags- en integriteitscode. Iedereen kan deze code raadplegen.  

In de gedrags- en integriteitscode is ook onze klokkenluidersregeling opgenomen. Deze geldt voor medewerkers van Woonzorg Nederland. Zij kunnen op deze regeling terugvallen wanneer zij anoniem melding willen maken van (vermoedens van) ongewenst gedrag. 

Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit

Medio 2023 stelde NOS en Nieuwsuur een onderzoek in naar vastgoedbezit van commissarissen en bestuurders in de woningcorporatiesector. In de uitzending van 22 juni werd duidelijk dat er casussen waren in strijd met de Governancecode. Om die reden heeft Aedes een handreiking opgesteld die meer verduidelijking geeft rondom het beoordelen van het vastgoed.

Op dit moment zijn er bij WZN twee commissarissen actief met vastgoedbezit. Eén commissaris heeft een kleine bedrijfsruimte in Lelystad. Een ander RvC-lid heeft drie woningen in bezit die worden verhuurd binnen het studentensegment. Dit leidt voor nu niet tot een vorm van belangenverstrengeling. Om in de toekomst het risico van schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zal bij nieuwe investeringen van Woonzorg Nederland binnen een directe straal van 0,5 km ten opzichte van het bezit van deze commissarissen (zolang deze commissarissen actief zijn voor WZN) opnieuw worden beoordeeld of er belangenverstrengeling kan ontstaan dan wel dat de commissarissen hier oneerlijk voordeel uit behalen. Voor de toekomst geldt tevens dat commissarisleden geen stemrecht hebben bij besluitvorming als nieuwe investeringen in het nabijgelegen gebied plaatsvinden van het bezit van de commissarissen.

Betreffende RvC-leden zullen tevens niet aanwezig zijn bij de beraadslagingen over deze investeringen/projecten, zodat zij hier geen informatie over krijgen. Deze RvC-leden krijgen tevens geen inzage in de stukken.