Lees voor

Uw privacy is belangrijk

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie gespecialiseerd in seniorenhuisvesting en verhuur van zorgvastgoed. Veiligheid vinden wij belangrijk. Ook als het gaat op de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een privacyreglement. Deze is van toepassing op huurders, kopers, leveranciers en medewerkers van Woonzorg Nederland. En voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto. Maar ook uw BSN-nummer en medische gegevens.

Welke persoonsgegevens/wat doen we ermee?

Het hangt ervan af of u (zakelijke) huurder/koper, medewerker of leverancier bent, welke persoonsgegevens we van u vragen. En wat we ermee doen.

Gebruik persoonsgegevens

Woonzorg Nederland koppelt persoonsgegevens voor de communicatie aan unieke codes, zoals het contractnummer.  We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van (zakelijke) huurders, kopers,
(extern ingehuurde) medewerkers en leveranciers.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dit varieert van 4 weken tot 7 jaar na het verstrijken van de laatste overeenkomst of het laatste contact. Na de bewaartermijn, vernietigen we de persoonsgegevens. Of bewaren deze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Uitsluitend een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot persoonsgegevens. Deze medewerkers volgen een protocol en hebben geheimhoudingsplicht. We testen de veiligheid van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld onaangekondige controles. En werken continu aan het privacybewustzijn van medewerkers. Woonzorg Nederland heeft hiervoor een speciaal team Informatiebeveiliging. 

Gegevens delen met andere organisaties

Het komt voor dat wij persoonsgegevens delen met bedrijven/organisaties die werkzaamheden voor ons verrichten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven. Is dit het geval, dan tekenen we een zogenoemde verwerkersovereenkomst met zo’n bedrijf. Hierin staat waarvoor het bedrijf de persoonsgegevens ontvangt. En hoe om te gaan met de gegevens.

Overheid en delen persoonsgegevens

Als wij samenwerken met de overheid is het ook soms noodzakelijk persoonsgegevens te delen met andere instanties (zoals Zoeklicht, Treiteraanpak, Meldpunt Zorg en Overlast, Vroeg erop Af). In die gevallen wordt vooraf een convenant getekend. Hierin staat waarvoor de organisatie de persoonsgegevens ontvangt. En hoe om te gaan met de gegevens.  Vraagt de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens bij ons op, dan zijn we wettelijk verplicht deze te verstrekken.

Uw privacyrechten

U heeft als huurder, koper, zakelijke relatie of medewerker het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en op overdracht van de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u per e-mail, via de website of schriftelijk indienen bij Woonzorg Nederland.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
privacy@woonzorg.nl

Belangrijk: Uw verzoek is niet van toepassing op:

  • Aantekeningen en notities voor intern gebruik.
  • Persoonsgegevens van derden, zoals een klacht over een huurder, ingediend door een andere huurder in het wooncomplex.
  • Persoonsgegevens gebruikt voor de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten, en andere uitzonderingsgevallen benoemd in art. 23 AVG.