Lees voor

Gebruikers- voorwaarden Woonzorg Thuis app

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Woonzorg Thuis app (hierna: “de App”). De App wordt u aangeboden door Stichting Woonzorg Nederland, gevestigd aan de Professor E.M. Meijerslaan 3 te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33107894 (hierna: “Woonzorg”). 


Gebruiksvoorwaarden Woonzorg Thuis app

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Woonzorg Thuis app (hierna: “de App”). De App wordt u aangeboden door Stichting Woonzorg Nederland, gevestigd aan de Professor E.M. Meijerslaan 3 te Amstelveen, ingeschreven in het hadelsregister onder nummer 33107894 (hierna: “Woonzorg”).

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt:
Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden die tevens zijn te raadplegen op www.woonzorg.nl.

2. Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 - Gebruik

1. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker in te loggen en wordt er een account aangemaakt. De inloggegevens worden door Woonzorg verstrekt.

2. De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de App door onbevoegden (Gebruikers die niet van Woonzorg inloggegevens hebben ontvangen) is niet toegestaan.

3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

4. De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.

Artikel 3 - Misbruik

1. Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de huurovereenkomst, wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via de App.

2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan de app:

  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;
  • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de app gebruik kunnen maken;
  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
  • te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Woonzorg of haar medewerkers.

Artikel 4 - Gegevensverwerking en privacy

1. Van deze Gebruikersvoorwaarden maakt deel uit de privacyverklaring van Woonzorg voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op www.woonzorg.nl.

2. De App bevat informatie met betrekking tot de huurovereenkomst van de Gebruiker. Deze informatie heeft Woonzorg nodig om de huurovereenkomst na te leven. Woonzorg verwerkt deze gegevens op grond van de huurovereenkomst. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden en zijn niet zichtbaar voor derden zonder toestemming van de Gebruiker.

3. Door gebruik te maken van de chatfunctie van de App, verleent de Gebruiker aan Woonzorg toestemming voor het verwerken van de gegevens die de Gebruiker hierin plaatst. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door de chatfunctie uit te zetten.

Artikel 5 - Onderhoud/aanpassingen

1. Woonzorg onderhoudt de App en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren.

2. Woonzorg heeft voorts het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 6 - Beëindiging gebruiksrecht

1. De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur en kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

2. Woonzorg kan het gebruiksrecht van de App ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien Woonzorg hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten en disclaimer

1. intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Woonzorg of haar licentiegevers.

2. Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Woonzorg over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

3. De informatie in de App is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van informatie in de App betekent dat de Gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de Disclaimer op www.woonzorg.nl genoemde voorwaarden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Woonzorg kan echter niet garanderen dat de App altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de App altijd foutloos zal zijn. Woonzorg biedt geen technische ondersteuning.

2. Woonzorg kan de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

3. Woonzorg is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de App.

4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Woonzorg is niet aansprakelijke voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via de App.

Artikel 9 - Wijziging gebruiksvoorwaarden

1. Woonzorg kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de App en op www.woonzorg.nl. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.

Artikel 10 - Overig

1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Versie 4 juni 2021