Lees voor

Gebruikers- voorwaarden Woonzorg Thuis app en Mijn Woonzorg

Woonzorg Nederland heeft meerdere digitale diensten en producten ontwikkeld voor zowel particulier als zakelijk klantgebruik. Bij deze digitale diensten en producten zijn de gebruikersvoorwaarden van Woonzorg Nederland van toepassing.


Gebruikersvoorwaarden 'Digitale Toepassing’ Woonzorg Nederland

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de digitale diensten van Woonzorg Nederland.   (hierna: ‘de Digitale Toepassing’). De digitale toepassing wordt u aangeboden door Stichting Woonzorg Nederland, gevestigd aan de Professor E.M. Meijerslaan 3 te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33107894 (hierna: “Woonzorg”). 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt:
  Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de Digitale Toepassing gebruik maakt.

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden die tevens zijn te raadplegen op www.woonzorg.nl.

 1. Door gebruik te maken van de Digitale Toepassing (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 - Gebruik

 1. Nadat de Gebruiker de Digitale Toepassing heeft gedownload, dient de Gebruiker in te loggen en wordt er een account aangemaakt. De inloggegevens worden door Woonzorg verstrekt.
 2. De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de Digitale Toepassing door onbevoegden (Gebruikers die niet van Woonzorg inloggegevens hebben ontvangen) is niet toegestaan.
 3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij/zij voor het gebruik van de Digitale Toepassing de toestemming van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).
 4. De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om Mijn Woonzorg te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.

Artikel 3 - Misbruik

 1. Het gebruik van de Digitale Toepassing is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de (huur)overeenkomst, wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via de Digitale Toepassing.

 2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan de Digitale Toepassing
 • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;
 • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de Digitale Toepassing gebruik kunnen maken;
 • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
 • te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
 • te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Woonzorg of haar medewerkers.

Artikel 4 - Gegevensverwerking en privacy

 1. Van deze Gebruikersvoorwaarden maakt deel uit de privacyverklaring van Woonzorg voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op www.woonzorg.nl; Privacyverklaring | Woonzorg Nederland - betaalbare woningen voor senioren
 2. De Digitale Toepassing bevat informatie met betrekking tot de (huur)overeenkomst van de Gebruiker. Deze informatie heeft Woonzorg nodig om de (huur)overeenkomst na te leven. Woonzorg verwerkt deze gegevens op grond van de (huur)overeenkomst. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden en zijn niet zichtbaar voor derden zonder toestemming van de Gebruiker.
 3. Door gebruik te maken van de chatfunctie van de Digitale Toepassing, verleent de Gebruiker aan Woonzorg toestemming voor het verwerken van de gegevens die de Gebruiker hierin plaatst. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door de chatfunctie uit te zetten.
 4. Woonzorg houdt een logboek bij van gebruikersactiviteiten op de Digitale Toepassing om de veiligheid en functionaliteit van onze diensten te waarborgen. In dit logboek wordt informatie vastgelegd over wie er inlogt, op welk tijdstip dit gebeurt, welke specifieke pagina's of onderdelen van de Digitale Toepassing worden bezocht, en hoe lang de gebruiker actief is tijdens elke inlogperiode. Deze gegevens worden verzameld en bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren, technische problemen te identificeren en op te lossen, en om de integriteit van onze systemen te beschermen.

Als gebruiker van de Digitale Toepassing heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die in het logboek zijn vastgelegd met betrekking tot uw activiteiten op de Digitale Toepassing. Het logboek is te zien onder “Mijn Profiel”. Bij zakelijke Gebruikers kan de administrator van de organisatie het logboek ook inzien.

Artikel 5 - Onderhoud/aanpassingen

 1. Woonzorg onderhoudt de Digitale Toepassing en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren.
 2. Woonzorg heeft voorts het recht om informatie op de Digitale Toepassing te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 6 - Beëindiging gebruiksrecht

 1. De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur en kan het gebruik van de Digitale Toepassing op ieder moment beëindigen door de Digitale Toepassing van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
 2. Woonzorg kan het gebruiksrecht van de Digitale Toepassing ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de Digitale Toepassing, gebruik van de Digitale Toepassing in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien Woonzorg hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten en disclaimer

 1. intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de Digitale Toepassing, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Woonzorg of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan om de Digitale Toepassing geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Woonzorg over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.
 3. De informatie in de Digitale Toepassing is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van informatie in de Digitale Toepassing betekent dat de Gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de Disclaimer op www.woonzorg.nl genoemde voorwaarden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De Digitale Toepassing is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Woonzorg kan echter niet garanderen dat de Digitale Toepassing altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de Digitale Toepassing altijd foutloos zal zijn. Woonzorg biedt geen technische ondersteuning.
 2. Woonzorg kan de Digitale Toepassing tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 3. Woonzorg is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de Digitale Toepassing
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Woonzorg is niet aansprakelijke voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via de Digitale Toepassing.

Artikel 9 - Wijziging gebruiksvoorwaarden

 1. Woonzorg kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de Digitale Toepassing en op www.woonzorg.nl. Bij continuering van het gebruik van de Digitale Toepassing stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.

Artikel 10 - Overig

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Digitale Toepassing of daarmee samenhangen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.